Резултати по предметот ПЕДАГОГИЈА од педагошка доквалификација