ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЈА втор колоквиум (мај , 2022)