На веб страницата се објавува докторскиот труд на кандидатот м-р Афердита Иљази Хоџа со наслов „ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА КУРИКУЛУМОТ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА

Комисија:

  1. Ментор проф. д-р. Деан Илиев, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола