Преглед на резултаите по ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА (1 кол, 18април, 2022, УГД)