На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Билјана Митковска со наслов „ВЛИЈАНИЕТО НА МОТИВАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО РАБОТАТА СО НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ И НИВНИОТ РАЗВОЈ