На веб страницата се објавува докторскиот труд на кандидатот м-р Ирмет Шабани со наслов „ПОДГОТВЕНОСТ НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА ПРОЦЕСОТ НА ОТКРИВАЊЕ И РАБОТА СО НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ“

Комисија:

1. Проф.д-р. Татјана Атанасоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола

2. Проф.д-р. Љупчо Кеверески Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола

3. Проф. д-р. Виолета Арнаудова, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филозофски факултет, Скопје

4. Проф.д-р. Деан Илиев, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола

5. Проф.д-р. Добри Петровски, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Битола