На веб страницата се објавува докторскиот труд на кандидатот м-р Бесим Лутфиу со наслов „Социоекономскиот статус и професионалната обука на наставниците во предуниверзитетско образование на Косово и нивното влијание врз квалитетот на наставата

ментор: проф. д-р Златко Жоглев