КОНКУРС за запишување на кандидати на програма за стекнување на Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки  факултет-Битола  на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола во  летен семестар во академската 2021/2022 година