РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМ 2 ПО МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (НАСОКА: НАСТАВНИК ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА) одржан на 11.1.2022