На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Софија Хаџи Митреска со наслов „ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ УСПЕХОТ ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НААНГЛИСКИОТ ЈАЗИК, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НАСТАВНИКОТ