На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Ангела Ристевска со наслов „МЕТАФОРАТА ВО НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК КАКОСТРАНСКИ ЈАЗИК ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО Р.С.МАКЕДОНИЈА