ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПСИХОЛОГИЈА (доквалификација, декември, 2021)