На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Душко Талевски со наслов „ПРИДОБИВКИТЕ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА ВО НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ