На веб страницата се објавува магистерскиот труд на кандидатот Елена Бошевска со наслов „ИЗРАЗУВАЊЕ ЈАЗИЧНА УЧТИВОСТ ВО КЛАСИЧНИТЕ НАСПРОТИ СОВРЕМЕНИТЕ ГОТСКИ КНИЖЕВНИ ДЕЛА: УЧТИВИОТ ГОВОР НА ЖЕНСКИТЕ ЛИКОВИ