По повод 100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески и прогласувањето на 2021 за година на Конески, Педагошкиот факултет и Македонското научно друштво од Битола организираат Тркалезна маса со наслов „Делото на Конески – постојан извор на истражувања во науката за јазикот, литературата и културата“.
Од оправдани причини Тркалезната маса со наслов „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА“, која беше најавена да се одржи на 28.05.2021год., се преместува на 01.06.2021 година.
Исто така рокот за пријавување на апстрактите се продолжува до 15.03.2021 година.