Проф. д-р Виолета Јанушева

Редовен Професор

Кадар
Предмети
Прв циклус
1. Фонетика и фонологија на СМЈ
2. Морфологија на СМЈ
3. Лексикологија со фразеологија на СМЈ
4. Зборообразување во СМЈ
5. Синтакса на СМЈ
6. Лингвостилистика
7. Оценување на учениците
8. СМЈ 1
9. СМЈ 2
Втор циклус
1. Лингвистички основи на наставата по македонски јазик
2. Академско пишување
3. Докимологија
4. Прагматика
Трет циклус
1. Современи лингвистички теории
2. Евалуација на наставата, наставниот процес и образовните установи
3. Билингвизам