ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС

Објавен е Конкурсот (.PDF) за запишување во прва година на прв циклус студии во акдемската 2023/2024 година.

На Педагошки факултет – Битола има место за 230 нови студенти.

  АКАДЕМСКИ СТУДИИ Редовни во државна квота Редовни со школарина Вонредни
Наставник за одделенска настава 15 15 15
Воспитувач 10 10 10
Информатика и техничко образование 10 10 10
Англиски јазик и книжевност / 50 15
Македонски јазик и книжевност 10 10 10
Социјална и рехабилитациска педагогија 10 10 10

 

УКЛО и во новата академска 2023/2024 г. го стимулира уписот на најдобрите.

На секоја единица на Универзитетот, од сите студиски програми заедно, на три најдобро рангирани кандидати, ќе им бидат рефундирани средствата од плаќање партиципација за првиот семестар од првата година на студии.

Конкурсот ќе се реализира во три уписни рокови.

Првиот уписен рок на УКЛО започнува на 21, 22 и 23.08. 2023 г.

При уписот, задолжително прво се пополнува електронска пријава преку www.upisi.uklo.edu.mk, а потоа се носат потребните документи на факултетот во предвидените рокови.

На Педагошкиот факултет – Битола задолжително се врши претходно оценување на психо-физичките и лингвистичките способности на пријавените кандидати за студирање со нивно лично присуство. Ова оценување е на 24.08.2023 година и не влијае врз освоените поени.