Административна такса 50,00
Библиотечен фонд 1.000,00
Годишна партиципација (испитни тестови, наставни ливчина) 1.000,00
Не се наплаќа 0,00
Партиципација 0,00
Пријава за испит 15,00
Пријава на испит во вонредна сесија 2.000,00
Реализација на активности на УСС 100,00
Реализација на активности на ФСС-ПФБТ 100,00
Семестрални листови и ШВ обрасци 25,00
Уплата за испит за втор, трет и повеќе пати 300,00
Уплата за испит за прв пат 200,00
Запишување или заверка на семестар или година после рокот 500,00
Издавање дупликат индекс 1.500,00
Издавање дупликат исписница 1.000,00
Издавање на оригинал или дупликат уверение 1.000,00
Издавање на Уверение за положени испити во текот на студиите 200,00
Издавање оригинал или дупликат диплома и уверение 2.000,00
Индекс 450,00
Испишување од Факултетот 1.000,00
Надоместок (партиципација) државна квота 0,00
Надоместок (партиципација) школарина 0,00
Обрасци и пријави за упис 300,00
Повторно запишување на испишан студент 700,00
Признавање на испити од други Факултети (цена за еден испит) 200,00
Пријава на дипломски труд 3.000,00
Пријавување на испит после рокот 400,00
Промена на статус на студент од редовен во вонреден и обратно 2.000,00
Промена на тема на семинарска или тема на дипломска работа 200,00
Средства за културно уметнички потреби на студенти 200,00
Студентска легитимација 200,00
Студентски гласила и други потреби на студентите 300,00
Функционирање и развој на Универзитетот 1.000,00