Курсеви за стекнување на сертификати за познавање на јазик

 

Педагошкиот факултет од Битола издава уверение за познавање на странски јазик (англиски, германски, француски, италијански, шпански, руски, турски, албански, српски…) по претходна проверка на знаењето со тест.

Педагошкиот факултет од Битола организира курсеви по странски јазик (англиски, германски, француски, италијански, шпански, руски, турски, албански, српски…) за шест нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2.

Педагошкиот факултет од Битола издава уверение за познавање на македонскиот јазик како странски, по претходна проверка на знаењето со определувачки тест.

Педагошкиот факултет од Битола организира курсеви за македонски јазик како странски за шест нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2.

Педагошкиот факултет од Битола врши преводи на текстови од различен вид (книги, дипломски, магистерски и докторски трудови) од голем број странски јазици (англиски, германски, француски, италијански, шпански, руски, турски, албански, српски…).

Педагошкиот факултет од Битола врши лектура на текстови од различен вид (книги, дипломски, магистерски и докторски трудови). Лектурата ја врши овластен лектор со лиценца издадена од Министерството за култура.