проф. д-р Добри Петровски
проф. д-р Добри ПетровскиДЕКАН
проф. д-р Јове Д. Талевски
проф. д-р Јове Д. ТалевскиПродекан за финансии
Вонреден проф. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска
Вонреден проф. д-р Бисера Костадиновска СтојчевскаПродекан за настава