Овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Педагошки факултет – Битола

проф. д-р Јове Димитрија Талевски

Телефон 047-207-353,

емаил: zastitenoprijavuvanje@uklo.edu.mk