Службено лице задолжено за посредување со информации кај имателот  на информации:
Дејан Трифуновски
телефон: 047- 207- 358
mail: dejan.trifunovski@uklo.edu.mk