Службено лице задолжено за посредување со информации кај имателот  на информации:
Анастасија Кирковска
телефон: 047- 207- 358
mail: anastasija.kirkovska@uklo.edu.mk