Завршни сметки на Педагошки факултет

Завршни сметки за 2023 година

– Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2022 година

– Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

 

Завршни сметки за 2021 година

– Биланс на приходи и расходи (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Структура на приходи по дејности (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Биланс на состојба (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

– Посебни податоци (Сметка од сопствени приходи / Буџетска сметка)

Завршни сметки за 2020 година

Завршни сметки за 2019 година