НАСТАВЕН КАДАР НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

ДЕКАН

проф. д-р Данче Сивакова Нешковски

Продекан за настава

проф. д-р Виолета Јанушева

Проректор за финансии и развој

проф. д-р Јове Димитрија Талевски

проф. д-р Татјана Атанасоска

Проф. д-р Љупчо Кеверески

проф. д-р Љупчо Кеверески

проф. д-р Валентина Гулевска

проф. д-р Деан Илиев

проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска

проф. д-р Биљана Цветкова Димов

проф. д-р Марија Ристевска

проф. д-р Јасминка Кочоска

проф. д-р Билјана Граматковски

проф. д-р Мажанна Северин – Кузмановска

проф. д-р Гордана Стојаноска

ВОНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ

проф. д-р Силвана Нешковска

проф. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска

ДОЦЕНТИ

доцент д-р Весна Стојановска

доцент д-р Валентина Николовска

доцент д-р Евдокија Галовска

доцент д-р Јосиф Петровски

АСИСТЕНТИ

м-р Марија Стојаноска

ЛЕКТОРИ

м-р Стела Босилковска

Виш лектор

м-р Елена Шалевска

Лектор

НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ

проф. д-р Мирослав Кука

Насловен вонреден професор

проф. д-р Ранко Младеновски

проф. д-р Виктор Митревски

Емилија Ристевска Стефановска