ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

Листа на слободни изборни предмети
- Парен (летен) семестар
- Непарен (зимски) семестар

Упатство за изработка на дипломски, магистерски и докторски труд

ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

- Програма за педагошка практика
- Распоред за реализација на практична настава

УЧЕБНИЦИ
Основи на физичкото воспитание (привремен учебник)
Методика на наставата по С и ЗВ
Академско пишување
Учебник (Виолета Јанушева)
Учебник „Аспекти на оценувањето“