Огласна табла

Резултати од колоквиумот по Култура и комуникации

Резултати од колоквиумот по Социологија на религии

Резултати од колоквиумот по Социологија на образование

Резултати по предметот природни науки, група одделенски наставник

Резултати по предметот нашата татковина, групи МЈК и АЈК

Резултати од 2 колоквиум по предметите Business English и History of English

Резултати од предметот Организација на образованието за групите Одделенска настава и Воспитувачи.

Резултати по предметите од зимски семестар кај проф. Јосиф Петровски

Резултати од колоквиумите по предметот Географија, група одделенски наставник

Преглед на резултатите по наставниот предмет Образование на надарени и талентирани

Преглед на резултатите по наставниот предмет Развојна психологија

Положени студенти на колоквиумите по предметите: Методика на наставата по англиски јазик, Вештини на академско пишување, Дескриптивна граматика, Семантика на англиски јазик, Морофологија на англиски јазик

Резултати од вториот колоквиум и вкупни оценки по предметот ВОО и средината за Наставник по одделенска настава и Воспитувачи

Резултати од вториот колоквиум и вкупни оценки по предметот ВОО и средината за Англиски јазик и книжевност.

Резултати од вториот колоквиум и вкупна оценка по предметот Проектен менаџмент.

Резултати за студентите од доквалификација од испитот одржан на 26.12.2019

Резултати од вториот колоквиум по Француски јазик 1

Резултати од II колоквиум по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика, насока-воспитувачи, одржан на 24.12.2019

Студентите од прва година задолжително да ги внесат запишаните предмети во iKnow, најкасно до пријавување на испитите. Упатство за iKnow.

Крајни оцени по предметот КОМПЈУТЕРСКИ ПОТПОМОГНАТО УЧЕЊЕ НА АЈК, Насока АЈК, 7ми семестар

Резултати по предметот Психологија за студентите од доквалификација, декември, 2019

Резултати од колоквиум 1 по методи на социјална интервенција (социјална и рехабилитациска педагогија)

Резултати за Педагошка доквалификација, декември 2019. Кандидатите да се јават на 26 декември во 9 часот.

Резултати по предметот Методика на наставата по англиски јазик

Резултати по предметот Училишна организација за студентите од педагошка доквалификација.

Резултати од колоквиум 1 по предметите Литература за деца/ Литература за деца и млади и Креативно пишување/ Креативно литературно изразување

Резултати на колоквиумот по предметот Дексрптивна граматика

Резултати за прв колоквиум по Педагогија, група на Социјална и рехабилитациска педагогија

Резултати по Педагогија, прв колоквиум АЈК ноември, 2019 

Резултати од први колоквиуми по предмети кај проф. д-р Деан Илиев

Резултати од Првиот колоквиум по Предучилишна педагогија, Ноември, 2019-12-03

Резултати од прв колоквиум по предметот Германски јазик 1, одржан на 19.11.2019 година

Резултати од првиот колоквиум по предметот ВОО и средината одржан на 21.11.2019

Резултати за прв колоквиум Теорија на социјална инклузија, насока Социјална и рехабилитациска педагогија

Резултати од првиот колоквиум по предметите кај проф. д-р Силвана Нешковска

Резултати од I колоквиум по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика насока-воспитувачи, одржан на 19.11.2019

Резултати од првиот колоквиум по предметите ВОО и средината во студиска програма Англиски јазик и книжевност

Резултати од првиот колоквиум по предметите Проектен менаџмент за студиска програма Социјална и рехабилитациска педагогија

Резултати од првиот колоквиум по Француски јазик 1

Резултати од испитот по дидактика кај проф. д-р Деан Илиев водополнителна сесија- ноември 2019

Распоред за практична настава за групата Англиски јазик и книжевност V и VII семестар

Резултати по предметите Методологија на научната работа, Методологија на научно-истражување за студентите од ВТОР и ТРЕТ циклус на студии.

Се известуваат студентите кои во трет семестар имаат предавање кај проф. д-р Татјана Атанасоска дека утре (вторник) предавањето се одложува за наредна седмица

Студентот со број на индекс 5922 не го положи испитот на дополнителното полагање

Резултати од септемвриска сесија по предметите кои ги реализира проф. д-р Силвана Нешковска

Резултати во септемвриска сесија кај предметите кои ги реализира проф. д-р Деан Илиев

Испитот по Методологија на образование на втор и трет цкклус ќе се реализира на 30.09.2019 со почеток во 10.00

Резултати од испитите по сите предмети кај проф. д-р Златко Жоглев и проф. д-р Гордана Стојаноска

Резултати од испитите одржани на 05.09.2019 кај проф. д-р Татјана Атанасоска

Резултати по предметот Психологија (општа, развојна, педагошка, социјална)

 

Магистерски трудови

- Мирјана Ристевска: Комуникацијата помеѓу наставниците и надарените и талентираните ученици во средното училиште преку примена на ИКТ алатките
(21.11.2019)

Докторски трудови

м-р Анита Азеска: ПОВРЗАНОСТ ПОМЕЃУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТА, МОТИВАЦИЈАТА, КРЕАТИВНОСТА И УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ КАЈ НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ (21.11.2019)

м-р Севим Мустафа: ИСПИТУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ, МОТИВАЦИЈА И ПОСТИГНУВАЊЕ МЕЃУ НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО КОСОВО (18.09.2019)
- Авторезиме (македонски јазик / english)


 

Резултати во септемвриска сесија кај предметите кои ги реализира проф. д-р Деан Илиев Испитот по Методологија на образование на втор и трет цкклус ќе се реализира на 30.09.2019 со почеток во 10.00