Огласна табла

Листа на слободни ментори за III циклус студии во академската 2019/2020

Резултати од првиот колоквиум по предметите Методика на наставата по англиска книжевност, Лексикологија на АЈ и Применета лингвистика 4

Резултати од прв колоквиум по предметот Социологија на образованието, одржан на 10.04.2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Комуникации и култура, одржан на 16.04.2019

Резултати од првиот колоквиум по предметот Современ англиски јазик 2

Резултати од прв колоквиум по предметот Превенција на девијантното однесување, насока МЈК

Резултати од прв колоквиум по предметот Педагогија, насока МЈК

Резултати од прв колоквиум по предметот Социјално-педагошка работа со семејство

Резултати од прв колоквиум по предметот Регионална географија

Резултати од прв колоквиум по предметот Синтакса, одржан на 09.04.2019

Резултати од првиот колоквиум по предметот Основи на природните науки, група воспитувачи

Резултати од прв колоквиум по предметот „Literary translation“, одржан на 09.04.2019

Резултати од прв колоквиум по предметот „Граѓанско и мултикултурно образование со методика“, одржан на 09.04.2019

За студентите од доквалификација:
- предавањата по предметот Педагогија со проф. д-р Деан Илиев ќе започнат во вторник 09.04.2019 во 12.00 часот.
- предавања за Педагошка комуникација со проф. д-р Деан Илиев ќе има истиот ден со почеток во 15.30 часот.

 

Магистерски трудови

- Валентина Соколовска: УПРАВУВАЊЕ СО ОБРАЗОВНИТЕ ПОТРЕБИ НА ВОЗРАСНИТЕ (17.04.2019)
- Биљана Темелкова: Стандардизираните тестови и успехот на учениците во наставата по англиски јазик (08.03.2019)
- Симона Трампески: Членот во македонскиот и англискиот јазик и методичките импликации во наставата по англиски јазик (08.03.2019)
- Лилјана Билјановска: ВОВЕДНИОТ ПАРАГРАФ ВО ПИСМЕНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕКОИ ГО ИЗУЧУВААТ АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК (08.03.2019)

 

Докторски трудови

- Гордана Балтовска: Емоционалната интелигенција како фактор за стекнување соодветни стручни компетенции во кариерниот развој на директорите на училиштата (17.04.2019)

 

Самоевалвација

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола