Огласна табла

Резултати од сите предмети кај проф. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска

Резултати од сите предмети кај проф. д-р Љупчо Кеверески, Консултации, устен испит и внесување на оценки на 18.02.2019 од 9.00 часот.

Резултати од испитот по Лиетратура/ Литература за деца.

Резултати од испитот и колоквиумот по предметот Педагогија.

Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум по предметот Француски јазик 1.

Резултати по предметот Педагогија (студиска група Воспитувачи) и Основи на социјална и рехабилитациска педагогија (студиска група Социјална и рехабилитациска педагогија).

Резултати по предметот Педагогија за студиска група Социјална и рехабилитациска педагогија.

Резултати по предметот Педагогија за групата од Педагошка доквалификација, Јануари 2019.

Резултати по предметот Предучилишна педагогија: Испитот по предметот Предучилишна педагогија НЕ го положил кандидатот со бр на индекс 5721

Резултати по предметот Педагогија за студиска група Јазици

Резултати од испитот по Компаративни религиски системи, одржан на 29.01.2019 год.

Резултати од испитот по Комуникации и култура, одржан на 29.01.2019 год.

Резултати од испитот по Социологија на образование, одржан на 29.01.2019 год

Резултати од испитот по Социологија на религии, одржан на 29.01.2019 год.

Резултати од испитите по предметите кај доц. д-р Силвана Нешковска

Резултати од колоквиуми по предметот Основи на социјална педагогија кај проф. д-р Деан Илиев

Резултати од колоквиуми по предметот Методологија на истражување кај проф. д-р Деан Илиев

Резултати од вторите колоквиуми по предметите Семантика на АЈ, Морфологија, САЈ 7 и Методика на наставата по англиски јазик

Резултати од втор колоквиум по предметот Германски јазик 1

Резултати од испитите по предметите географија, регионална географија, природни науки, нашата татковина и медиумска култура одржани на 28.01.2019 година

Резултати од втор колоквиум по предметот Психологија

 

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола