Огласна табла

Резултати по предметот Етика во образование, педагошка доквалификација

Резултати по предметот Старословенски јазик, насока МЈК

Резултати по предметот Филозофија, насока АЈК

Резултати по предметот Филозофија, насока Воспитувачи

Резултати по предметот Филозофија, насока СРП

Резултати од полагањето кај проф. д-р Деан Илиев на ден 13.02.2020

Резултати од испитите кај проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска.

Резултати од испитите кај проф. д-р Деан Илиев.

Резултати од испитите кај доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска

Резултати по наставните предмети: Општа психологија, Развојна психологија, Педагошка психологија и Психолошки интервенции

Резултати по предметот Предучилишна педагогија

Резултати по предметот Теорија на социјална инклузија

Резултати по предметот Педагогија за групите Наставник за одделенска настава и МЈК

Резултати по предметот Педагогија за групата АЈК

Резултати по предметот Теорија на воспитание, група СРП

Резултати од испитот по предметот Социологија на религии

Резултати од испитот по предметот Социологија на образованието

Резултати од испитот по предметот Култура и комуникации

Резултати од испитот по предметот Компаративни религиски системи

Резултати од Педагогија за студенти од Педагошка доквалификација

Преглед на резултатите по наставниот предмет Психолошки интервенции во социјалната педагогија (2 кол, јануари, 2020)

Резултати од испитната сесија по предметите кај проф. Весна Стојановска.

Резултати од испитната сесија по предметите кај проф. Силвана Нешковска.

Резултати од вториот колоквиум по предметот Германски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по предметот Психологија

Резултати од втор колоквиум зимски семестар во учебната 2019/2020 год по предметите Дидактика, Основи на социјална педагогија и Методологија на истражување и Специјална дидактика кај проф. д-р Деан Илиев

Студентите кои ги имаат положено испитите кај проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска преку колоквиуми да се јават на 30.01.2020 во 10 ч. за оценка.

Испитите по Литература/ Литература за деца, Креативно пишување/ Креативно литературно изразување, Методи на социјална интервенција ќе се одржат на 6.02.2020 во 9 ч.

Постигнувања на студентите во зимски семестар 2019 година по предметите кај проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска

Резултати од колоквиум 2 по
- Литература за деца/ Литература за деца и млади (воспитувачи/ македонски јазик и книжевност)
- Креативно пишување/ Креативно литературно изразување (наставник за одделенска настава/ македонски јазик и книжевност/ преведување/ социјална и рехабилитациска педагогија)
- Методи на социјална интервенција (социјална и рехабилитациска педагогија)

Конечни резултати по предметот Методика на наставата по ПиО, П, О

Резултати по предметот Предучилишна педагогија

Резултати по предметот Теорија на социјална инклузија

Резултати по предметот Педагогија за Студиска група Социјална и рехабилитациска педагогија

Резултати по предметот Педагогија за студиската група АЈК

Резултати од колоквиумот по Култура и комуникации

Резултати од колоквиумот по Социологија на религии

Резултати од колоквиумот по Социологија на образование

Резултати по предметот природни науки, група одделенски наставник

Резултати по предметот нашата татковина, групи МЈК и АЈК

Резултати од 2 колоквиум по предметите Business English и History of English

Резултати од предметот Организација на образованието за групите Одделенска настава и Воспитувачи.

Резултати по предметите од зимски семестар кај проф. Јосиф Петровски

Резултати од колоквиумите по предметот Географија, група одделенски наставник

Преглед на резултатите по наставниот предмет Образование на надарени и талентирани

Преглед на резултатите по наставниот предмет Развојна психологија

Положени студенти на колоквиумите по предметите: Методика на наставата по англиски јазик, Вештини на академско пишување, Дескриптивна граматика, Семантика на англиски јазик, Морофологија на англиски јазик

 

Магистерски трудови

- Јасмина Јосифовска: РАЗЛИКИТЕ ВО КРЕТИВНОСТА И ИНТЕЛЕГЕНЦИЈАТА ПОМЕЃУ ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ, УЧЕНИЦИ СО ПРОСЕЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ (22.01.2020)

Докторски трудови