Огласна табла

Прелиминарни резултати од испитот Методологија на педагошките истражувања, втор циклус на студии

Резултати по предметот Педагогија, испит одржан на 28.06 2019

Резултати по предметот Педагогија, група педагошка доквалификација

Резултати за јунска сесија кај испити кои ги реализира проф. д-р Деан Илиев

Резултати по предметот Етика

Резултати по предметот Историја

Резултати по предметот Филозофија (јазици)

Резултати по предметот Филозофија (наставници)

Резултати по предметот Нашата татковина, група одделенски наставник, воспитувач и англиски јазик икнижевност

Резултати од прв колоквиум по предметот Германски јазик 2

Резултати од испитите во јунска испитна сесија кај доцент д-р Силвана Нешковска

Преглед на резултатите по наставните предмети ОПШТА, РАЗВОЈНА, СОЦИЈАЛНА И ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА.
- Се информираат студентите кои полагале кај проф. др Кеверески дека внесувањето на оценките и усниот дел ќе се реализира на 19.06.2019

Резултати од испитот по Литература/ Литература за деца (наставник за одделенска настава/ воспитувач)

Резултати од поправен колоквиум 2 по Методи на социјална интеракција (социјална и рехабилитациска педагогија)

Резултати по предметот Основи на природни науки

Резултати по предметот Регионална географија

Резултати од предметот Социјално-педагошка работа со семејство за групата Социјална и рехабилитациска педагогија

Резултати од испитот по предметите Граѓанско и мултикултурно образование со методика и Основи на демократијата со методика

Резултати од испитите кај доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска

Резултати по предметот Социологија на образованието

Резултати по предметот Култура и Комуникации

Резултати по предметот Компаративни религиски системи

Резултати од испитот по Методика на наставата по македонски јазик на огласна табла

 

Магистерски трудови

- Ивона Филиповска, 10 дена: ПРАКТИКУВАЊЕ НА ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ ОД СТРАНА НА НАСТАВНИЦИТЕ – УСЛОВ ЗА РАЗВОЈ НА ЕФИКАСНО УЧИЛИШТЕ (24.05.2019)

- Силвија Мојсовска: Разликите во перцепцијата кај наставниците, учениците и родителите, за особините на наставниците кои работаат со надарени и талентирани во основното образование (02.05.2019)

- Валентина Соколовска: УПРАВУВАЊЕ СО ОБРАЗОВНИТЕ ПОТРЕБИ НА ВОЗРАСНИТЕ (17.04.2019)

- Биљана Темелкова: Стандардизираните тестови и успехот на учениците во наставата по англиски јазик (08.03.2019)

- Симона Трампески: Членот во македонскиот и англискиот јазик и методичките импликации во наставата по англиски јазик (08.03.2019)

- Лилјана Билјановска: ВОВЕДНИОТ ПАРАГРАФ ВО ПИСМЕНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕКОИ ГО ИЗУЧУВААТ АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК (08.03.2019)

Докторски трудови

- м-р Сашка Димитровска: Граматичките структури во учебниците по англиски јазик во предметна настава во Република Македонија (03.06.2019)

- м-р Фариз Фаризи: ОДНОСОТ НА РЕФЛЕКСИВНИОТ НАСТАВНИК КОН СОЦИЈАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ (21.05.2019)
- Авторезиме, македонски јазик
Комисија:
- Ред. проф. д-р Деан Илиев (ментор), Педагошки факултет- Битола, Универзитет„Св. Климент Охридски“ – Битола, dean.iliev@uklo.edu.mk
- Ред. проф. д-р Татјана Атанасоска, Педагошки факултет- Битола, Универзитет„Св. Климент Охридски“ – Битола, tatjana_atanasoska@yahoo.com
- Ред. проф. д-р Сузана Никодиновска-Банчотовска, Педагошки факултет „Св.Климент Охридски“ – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,suzi.niko.bancot@gmail.com
- Ред. проф. д-р Љупчо Кеверески, Педагошки факултет- Битола, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, kever@t-home.mk
- Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, Педагошки факултет- Битола,Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, biki_gorko@yahoo.com

- м-р Гордана Балтовска: Емоционалната интелигенција како фактор за стекнување соодветни стручни компетенции во кариерниот развој на директорите на училиштата (17.04.2019)
Комисија:
- Ред. проф. д-р Методија Стојановски (ментор), Педагошки факултет- Битола, Универзитет„Св. Климент Охридски“ – Битола, stmetodija@yahoo.com
- Ред. проф. д-р Љупчо Кеверески, Педагошки факултет- Битола, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, kever@t-home.mk
- Ред. проф. д-р Константин Петковски, Технички факултет, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, ninopet@t-home.mk
- Ред. проф. д-р Добри Петровски, Педагошки факултет- Битола, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, d.petrovski@pfbt.uklo.edu.mk
- Ред. проф. д-р Јове Димитрија Талевски, Педагошки факултет- Битола, Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола, jovetalevski@yahoo.com