Проф. д-р Ирина Петровска
дата на раѓање: 7 август 1964

irina.petrovska@uklo.edu.mk
irina.petrovska@yahoo.com

Кабинет:
 
Локал:
 
Директен телефон:

047 253 652

 
Предмети:

Додипломски студии:
САЈ – Фонетика и фонологија
САЈ – Морфологиа
САЈ – Синтакса
САЈ – Лексикологија
Цивилизација

Постдипломски студии
Лингвистички  основи на наставата по англиски јазик

Консултации:

Четврток: 8-13

   

Биографија:
Biography: