НАСТАВЕН КАДАР

Декан на Педагошки факултет - Битола
проф. д-р Добри Петровски
d.petrovski@pfbt.uklo.edu.mk
Продекан
проф. д-р Јове Димитрија Талевски
jovetalevski@yahoo.com
  Продекан
Бисера Костадиновска Стојчевска