Информации од јавен карактер

Годишен план за јавни набавки за 2019 година

Извештај за самоевалвација за периодот 2015/2016 - 2017/2018 година
- Универзитет „Св Климент Охридски“ - Битола
- Педагошки факултет - Битола