Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати по предметот Психологија за студентите од педагошка доквалификација.

Резултати од колоквиуми по предметот Регионална географија

Резултати од колоквиум 1, поправен колоквиум 1 и од колоквиум 2 по предметот Нашата татковина за одделенски наставник, воспитувач и АЈК

Резултати од колоквиум 1, поправен колоквиум 1 и од колоквиум 2 по предметот Нашата татковина за одделенски наставник, воспитувач и АЈК

Резултати по предметот Училишна организација за студентите од педагошка доквалификација.

Резултати од испитот по Компаративни религиски системи

Резултати од испитот по Интеркултурно и мултикултурно образование, одржан на 17.05.2018

Резултати од колоквиумот по Комуникации и култутра, одржан на 15.05.2018