Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од првиот колоквиум по предметот Географија.

Резултати од првиот колоквиум по предметот Нашата татковина и Демогеографија.

Резултати од првиот колоквиум по предметот Нашата татковина и Демогеографија.

Резултати од прв колоквиум по предметот Компаративни религиски системи.

Резултати по предметот Социологија на образование, прв колоквиум

Резултати од прв колоквиум по предметот Социологија на религии.

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 10 дена, се објавува магистерскиот труд „МЕНАЏЕРСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ – ДЕТЕРМИНАНТА ЗА РАЗВОЈ НА МЕЃУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТДЕТЕРМИНАНТА ЗА РАЗВОЈ НА МЕЃУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ на кандидатката Билјана Кузмановска Тасетовиќ.

Резултати од прв колоквиум по предметот Француски јазик.

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 10 дена, се објавува магистерскиот труд „ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СО РЕНЦУЛИЕВАТА СКАЛА ЗА ПРОЦЕНА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА СУПЕРИОРНИТЕ УЧЕНИЦИ на кандидатката Александра Трајкоска.

Резултати од прв колоквиум по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика, одржан на 30.10.2017 година

Резултати од испитите по предметите Педагогија и Теорија и практика на играта, одржани на 14.09.2017

ijeTEACHER

subscribe to our youtube channel 2

 

 research gate