Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Вкупни резултати од предметот Нашата татковина
- Резултати за АЈК
- Резултати за одделенски наставници и воспитувачи

Резултати од вториот колоквиум по Компаративни религиски системи, одржан на 27.12.2017

Резултати од вториот колоквиум по Социологија на религии, одржан на 25.12.2017

Резултати од испитот по Интеркултурно и мултикултурно образование, одржан на 27.12.2017

Резултати од вториот колоквиум по Социологија на образование, одржан на 27.12.2017

Резултати од вториот колоквиум по предметот Германски јазик 3

Резултати од вториот колоквиум по предметот Германски јазик 1

Резултати по предметот Теорија на социјална инклузија од втор колоквиум, одржан во декември 2017

Резултати по предметите Педагогија, Предучилишна педагогија и Теорија на воспитание

Резултати од вториот колоквиум по Француски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по Француски јазик 3

ijeTEACHER

subscribe to our youtube channel 2

 

 research gate