Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Преглед на резултатите по наставниот предмет Развојна психологија (прв колоковиум, ноември, 2018)

Резултати од прв колоквиум по предметот Француски јазик 1

Резултати од колоквиум 1 по група предмети кај проф. Даниела Андоновска Трајковска.

Резултати од прв колоквиум по предметот Деловен англиски јазик.

Резултати од Прв колоквиум по предметот Педагогија за групите Англиски јазик и книжевност и Социјална и рехабилитациска педагогија

Резултати по предметот Образование на надарени и талентирани

Резултати од прв колоквиум по предметот Психологија

Резултати од првиот колоквиум по предметот Методика на наставата по ПиО, П, О, група одделенски наставник

Резултати по предметот Теорија на социјална инклузија за групата на Социјална и рехабилитациска педагогија.

Резултати од прв колоквиум по предметите Introducton to translaton и Translaton Techniques

RizVN Login