Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати од колоквиум 1 по Методика на наставата по македонски јазик (наставник за одделенска настава) одржан на 18.04.2018

Резултати од I поправен колоквиум по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика, одржан на 18.04.2018

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 20 дена, се објавува магистерскиот труд „Влијанието на англицизмите во наставата по германски јазик“ на кандидатката Елена Јадровска.

Членови на комисијата:
1. проф. д-р Јаготка Стрезовска
2. доц. д-р Елена Цицковска
3. вон. проф. д-р Виолета Јанушева

Резултати од колоквиум 1 по Литература за деца и млади (наставник за одделенска настава) одржан на 18.04.2018

Распоред за испити за студентите од Доквалификација во Јунскиот испитен рок 2018 год.

  1. Испитот по предметот Психологија ќе се реализира на 9.05.2018 (среда) во 13 часот
  2. Испитот по предметот Педагогија ќе се реализира на 14.05.2018 (понеделник) во 10 часот
  3. Испитот по предметот Методика (оние кои ќе положат Психологија и Педагогија) ќе се реализира на 1.06.2018 (петок) во 10 часот
  4. Изборните предмети ќе се полагаат на 4.06.2018 (понеделник) година во 10 часот (или во термин кој заеднички ќе биде договорен помеѓу професорот и студентите)

Резултати од прв колоквиум по предметите Синтакса, Фонетика и Фонологија, Корпусна лингвистика

Резултати по предметот Педагогија, прв колоквиум - Студиска група Одделенски наставник

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 10 дена, се објавува докторскиот труд „КОМПАРАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ФАКТОРИТЕ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ПОЈАВАТА НА НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ на кандидатката м-р Воглуше Куртеши.

Резултати од I колоквиум по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика одржан на 04.04.2018, насока воспитувачи

RizVN Login