Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола се објавува звторезиме на докторскиот труд „ДИДАКТИЧКИ ОСНОВИ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПИСМЕНО ИЗРАЗУВАЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ВИШИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА“ на кандидатката м-р Садете Тернава-Османи.

Членови на комисија
- Деан Илиев, dean.iliev@uklo.edu.mk
- Татјана Атанасоска, tatjana_atanasoska@yahoo.com
- Викторија Петковска, vpet40@yahoo.com
- Сузана Н. Батиноска, suzi.niko.bancot@gmail.com
- Марија Ристевска, marija.ristevska@uklo.edu.mk

Авторезиме на Македонски јазик
Авторезиме на Англиски јазик

Резултати од јунска испитна сесија по предметите Литература, Литература за деца, Методика на наставата по македонски јазик.

Резултати од испитите по предметите кај доц. д-р Силвана Нешковска

Резултати од испитите одржани на 05.06.2018 кај проф. д-р Татјана Атанасоска

Авторезиме на докторскиот труд „Менаџирање со процесите во наставните и вонаставните активности во насока на развој на еколошката свест кај учениците во основното и средното образование“ на кандидатката м-р Флорида Кулевска.

- Македонски јазик
- English language

Резултати од испитот по Педагогија - педагошка доквалификација

Резултати од испитот по Етика во образование - педагошка доквалификација

Резултати од колоквиум 2 по Литература за деца (наставник за одделенска настава)

Постигнувања на студентите од насоката наставник за одделенска настава по предметот Литература за деца во втор семестар 2018

RizVN Login