Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати од првиот колоквиум по предметот Старословенски јазик.

Резултати од првиот колоквиум по предметот Филозофија.

Резултати од прв колоквиум по предметот Нашата татковина за групата АЈК.

Резултати од првиот колоквиум по предметот Географија.

Резултати од првиот колоквиум по предметот Нашата татковина и Демогеографија.

Резултати од првиот колоквиум по предметот Нашата татковина и Демогеографија.

Резултати од прв колоквиум по предметот Компаративни религиски системи.

Резултати по предметот Социологија на образование, прв колоквиум

Резултати од прв колоквиум по предметот Социологија на религии.

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 10 дена, се објавува магистерскиот труд „МЕНАЏЕРСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ – ДЕТЕРМИНАНТА ЗА РАЗВОЈ НА МЕЃУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТДЕТЕРМИНАНТА ЗА РАЗВОЈ НА МЕЃУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ на кандидатката Билјана Кузмановска Тасетовиќ.

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 10 дена, се објавува магистерскиот труд „ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СО РЕНЦУЛИЕВАТА СКАЛА ЗА ПРОЦЕНА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА СУПЕРИОРНИТЕ УЧЕНИЦИ на кандидатката Александра Трајкоска.

RizVN Login