Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

 

Завршна сметка на Педагошки факултет за 2017 година 01 Март 2018
Правилник за заштитено надворешно пријавување 23 Февруари 2018
- Прирачник за примена на законот за заштита на укажувачите во високото образование во Република Македонија 16 Мај 2018
Процедура за прием на пријави и обработка на податоци од истите 23 Февруари 2018
Одлука за утврдување на висината на надоместоците за извршени услуги од страна на Педагошкиот факултет 20 Февруари 2018
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор 05 Февруари 2018
Завршна сметка на Педагошки факултет за 2016 година 11 Декември 2017
Самоевалвација на Педагошки факултет - Битола 15 Јуни 2017
Самоевалвација на Универзитетот 15 Јуни 2017
Оценување на наставници 15 Јуни 2016
Листа на информации од јавен карактер. 15 Септември 2017
Службено лице за посредување со информации. 15 Септември 2017
RizVN Login