Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Почетоци


Педагошкиот факултет во Битола ги продолжува традициите на Педагошка академија која како наставно-образовна институција произлезе од прочуената Учителската школа. Академијата беше основана во далечната 1964 година. Основната мисија на Академијата беше оспособување на кадар со вишо образование за потребите на училиштата од југозападниот регион на Р. Македонија. Наставата беше организирана во две години (четири семестри).
Од учебната 1972/73 година Педагошката академија започнува нова развојна фаза: насоките за двопредметна настава се укинати, а со работа продолжува насоката за одделенска настава. Последното реформско преструктурирање се одвиваше од 1985 до 1990 година, кога на Педагошката академија, покрај Насоката – учител, се воведени паралелки од насоченото средно образование, културолошка насока. Четири години подоцна, со активирање на нова студиска програма, на Академијата започнува едукација на кадри за предучилишни установи.
Наставниот кадар на Педагошката академија беше формиран од наставници во редовен и во дополнителен работен однос. И покрај тоа што поголем дел од кадарот немаше академско звање (само двајца беа доктори на науки од соодветна област!), теориската и практичната настава беа организирани на завидно стручно ниво, од страна на професори кои имаа богато педагошко искуство.
За време на триесетгодишното постоење, на Педагошката академија – Битола со вишо образование се стекнаа 29 генерации или вкупно 3184 студенти, од кои: 1394 се оспособија за изведување на одделенска настава, 1673 за предметна настава, 117 станаа воспитувачи.

 

Континуитет: Факултет за учители и воспитувачи


Конституирањето на Факултет за учители и воспитувачи претставува квалитативно нова развојна фаза во дијахронијата на Педагошкиот факултет. Со одлука на Советот на Универзитетот во Битола и на Министерството за образование и физичка култура на Република Македонија, а по претходна аналитичка согледба дека постои општествено-економска оправданост, беше одобрен наставниот план и Факултетот за учители и воспитувачи, познат по кратенката ФУВ, ја започна својата високообразовна дејност во 1995 година.
Главната цел и задачата на Факултетот беше сеопфатна подготовка на учители и воспитувачи кои се квалификувани и стручно подготвени да се вклучат во системот на предучилишното и основното училишно воспитание и образовение. На Факултетот најпрвин беа застапени само две додипломски студиски програми, но набргу потоа се организираа и постдипломски студии, а постдипломците можеа да се стекнат со академско звање доктор на науки во областите методики и образовен менаџмент.

 

Во чекор со времето: Педагошки факултет


Педагошкиот факултет денес е реномиран член на УКЛО „Св. Климент Охридски“- Битола и модерна високообразовна институција подготвена успешно да ја врши својата мисија - едукација на студенти во областите на образованието. Факултетот кадровски, просторно и технички е одлично опремен и може да одговори на предизвиците на демократизацијата на општеството и процесите на глобализација.

 

Што Ви нуди Педагошкиот факултет – Битола?


Факултетот Ви нуди додипломски, постдипломски и докторски студиски програми кои се структурирани според ЕКТС и високите европски стандарди за академски студии:
1. Студиски програми за прв циклус
- Наставник за одделенска настава
- Вoспитувач
- Македонски јазик и книжевност
- Англиски јазик и книжевност
- Германски јазик и книжевност
- Информатичко-техничко образование (заедно со Техничкиот факултет – Битола)
- Библиотекарство

2. Студиски програми за втор циклус - постдипломски студии
- Педагогија од областа на методиките во предучилишно и основно образование
- Менаџмент во образованието
- Наставник во одделенска настава и воспитувач
- Oбразование на надарени и талентирани
- Македонски и англиски јазик
- Македонски и француски јазик
- Македонски и германски јазик
- Односи со јавноста


3. Студиски програми за трет циклус – докторски студии
- Менаџмент на образование
- Образовни науки
- Настава по јазик (македонски јазик, англиски јазик и германски јазик)

 

Како организациони единици на Педагошкиот факултет активни се и центрите за:
- Далечинско учење
- Перманентно и стручно образование


Што нудиме:
- Акредитирани студиски програми
- Европски кредит-трансфер систем на студирање
- Квалитетен наставно-научен и административен кадар
- Реномирани визитинг и фулбрајт-професори
- Наставен и вежбовен простор опремен со најсовремена компјутерска и друга аудиовизуелна техника
- Интернет пристап за секој студент
- Богата библиотека со читална

RizVN Login