Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

mp g

Доцент д-р Милена Пејчиновска

milena_pejcinovska@yahoo.com

milena.pejcinovska@uklo.edu.mk

 

Предмети

Прв циклус на студии
- Методика на природо-научното и општественото подрачје 1
- Методика на ВОР по ЗПО
- Природни науки
- Основи на природните науки
- Регионална географија
- Нашата татковина
- Еколошко воспитание
- Педагошка практика

Консултации

Tрудови

Биографија

    eng zname ok

Контакт

ENGLISH en zname

mp g

assistant Prof. Milena Pejchinovska, PhD

milena_pejcinovska@yahoo.com

milena.pejcinovska@uklo.edu.mk

Subjects

Consultations

Articles

Biography

    eng zname ok

Contact