Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

mm gвонреден проф. д-р Марија Ристевска

marijaboki@yahoo.com
marija.ristevska@uklo.edu.mk

Предмети

Прв циклус на студии

     - Педагогија

     Втор циклус на студии

     - Методологија на истражување

     Педагошка доквалификација

     - Педагогија, Методика на воспитна работа, Педагошка комуникација

Консултации

Tрудови

Биографија

eng zname ok

Контакт

ENGLISH en zname

mm gassociate Prof. Marija Ristevska, PhD

marijaboki@yahoo.com
marija.ristevska@uklo.edu.mk

Subjects

Consultations

Articles

Biography

eng zname ok

Contact