Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од испитот по предметот Компаративни религиски системи, одржан на 15.06.2017 год.