Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од наставните предмети Психологија и Развојна Психологија од јунска сесија 2017 година.