Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати по предметите ПЕДАГОГИЈА, ТЕОРИЈА НА ВОСПИТАНИЕ, ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА, ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА, одржани на 06.06 2017