Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Постигнувања на студентите од насоката наставник по одделенска настава (II семестар 2017) по предметот Литература