Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од колоквиум 2 по предметите Литература и Методика на почетно читање и пишување (насока: наставник за оделенска настава)