Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од колоквиумот по предметот Комуникации и култура, одржан на 25.05.2017