Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од прв и втор колоквиум по предметот Регионална географија.