Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 20 дена, се објавува докторскиот труд „БРОЈОТ И СТРУКТУРАТА НА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА ОВИЕ ЛИЦА“ на кандидатот м-р Христо Георгиевски.