Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од предметот Психологија за студентите од доквалификација.