Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

ПРОДЕКАН за настава
Проф. д-р Добри Петровски

d.petrovski@pfbt.uklo.edu.mk

Предмети

Организација на образование
Основи на демократија со методика
Библиотекарство
Менаџмент на човечки ресурси

Консултации

Tрудови

Биографија

Контакт

ENGLISH en zname

Vice Dean
prof. Dobri Petrovski, PhD

d.petrovski@pfbt.uklo.edu.mk

Subjects

Consultations

Articles

Biography

 

Contact