Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

jovetalevski gПродекан за финансии и развој
Проф. д-р Јове Димитрија Талевски

jovetalevski@yahoo.com

Предмети

Географија
Регионална географија
Демогеографија
Применета географија со топографија
Интегрирано гранично управување
Супстратни основи на ПиО
Воена географија
Докимологија

Консултации

Tрудови

Биографија

 

Контакт

ENGLISH en zname

jovetalevski g

Vice Dean
prof. Jove D. Talevski, PhD

jovetalevski@yahoo.com

Subjects

Consultations

Articles

Biography

Contact