Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 EAB
    ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

 

research gate

По повод Светскиот ден на надареноста 21 март, Педагошкиот факултет од Битола организираше Тркалезна маса на тема НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ ПОМЕЃУ ТЕОРИЈАТА И ПРАКТИКАТА.

На тркалезната маса, освен организаторите Педагошки факултет, Македонската асоцијација за надарени талентирани и  Универзитетот Св Климент Охридски-Битола, присуствуваа околу 40 учесници од основните и средните училишта (наставници, воспитувачи, стручни соработници и училишниот менаџмент) tm pfb 17 2