Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

На веб страницата на Педагошки факултет од Битола, во рок од 20 дена, се објавува докторскиот труд „АНАЛИЗА НА МОРФОЛОШКАТА ПРОДУКТИВНОСТ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СЛОЖЕНКИ ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК И НИВНИТЕ МЕТОДСКИ ИМПЛИКАЦИИ“ на кандидатката м-р Јета Рушиди.