Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Образовни науки
Менаџмент во образование
Надареност и талентираност
Настава по јазик
- Англиски јазик
- Германски јазик
- Македонски јазик

Покрај општите услови на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус на студии, донесена е ОДЛУКА со која се утврдуваат и следните дополнителни критериуми:
- Познавање на англиски јазик (за кандидатите со завршени соодветни и сродни студиски програми);
- Позитивно оценето интервју;
- Завршени втор циклус студии со просечна оцена од најмалку 7,5;

Раководител на III циклус на студии
проф. д-р Методија Стојановски

Секретар на III циклус на студии
проф. д-р Златко Жоглев
zlatko.zhoglev@uklo.edu.mk

Кандидатите кои поднесуваат специјалистички, магистерски или докторски студии мораат да ги лекторираат трудовите. Ве информираме дека Педагошкиот факултет врши лекторирање на трудови.

 Правилник за студирање на ТРЕТ циклус на студии.

RizVN Login