Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

 

research gate

 

javni nabavki

Образовни науки
Менаџмент во образование
Надареност и талентираност
Настава по јазик
- Англиски јазик
- Германски јазик
- Македонски јазик

Раководител на III циклус на студии
проф. д-р Методија Стојановски

Секретар на III циклус на студии
проф. д-р Златко Жоглев
zlatko.zhoglev@uklo.edu.mk

Кандидатите кои поднесуваат специјалистички, магистерски или докторски студии мораат да ги лекторираат трудовите. Ве информираме дека Педагошкиот факултет врши лекторирање на трудови.

 Правилник за студирање на ТРЕТ циклус на студии.

RizVN Login